Chứng nhận ISO13485 QLCL sản xuất máy điện giải Y tế

Chứng nhận QLCL ISO 9001

Chứng nhận thiết bị y tế HYPER

HYPER kết quả test nước sở Y tế Hà Nội

CO HYPER

Chứng nhận thiết bị y tế GRACIA

GRACIA kết quả test nước sở y tế Hà Nội

CO GRACIA